logo

Ceny transferowe – dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi na podstawie przepisów ustawy CIT – stan prawny na lipiec 2018 r.

650,00  netto

Termin: 27.11.2018
Warszawa

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Kategoria:

Opis

Ceny transferowe – dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi na podstawie przepisów ustawy CIT – stan prawny na lipiec 2018 r.

Szkolenie 1-dniowe

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi na podstawie przepisów ustawy CIT w zakresie cen transferowych z uwzględnieniem stanu prawnego z lipca 2018 r.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do osób rozliczających ceny transferowe w grupach kapitałowych, w szczególności do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, specjalistów ds. cen transferowych, doradców podatkowych, oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematem cen transferowych.

PROGRAM
I. Regulacje prawne w zakresie cen transferowych
1. ustawa CIT, w tym nowy projekt art. 11 dot. cen transferowych
2. Rozporządzenia wykonawcze od przepisów od 2017 r.
3. Regulacje OECD.
4. Komunikaty Ministerstwa Finansów.

II. Identyfikacja podmiotów powiązanych
1. Rozszerzenie definicji podmiotów powiązanych o jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółki osobowe).
2. Powiązania kapitałowe.
3. Personalne i rodzinne.
4. Powiązania majątkowe.
5. Powiązania z podmiotami z tzw. rajów podatkowych. 

III. Dokumentacja cen transferowych – zakres i zasady sporządzania
1. Zakres transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym (wyjaśnienie pojęcia „transakcji” w rozumieniu przepisów CIT, problem refakturowania).
2. Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym umów spółek osobowych.
3. Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym tzw. umów wspólnego przedsięwzięcia oraz umów o podobnym charakterze.
4. Problematyka refakturowania.
5. Obowiązujące progi kwotowe w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji (w tym kursy walut oraz problematyka tzw. „sumowania” transakcji).
6. Zakres i treść dokumentacji.
7. Analiza funkcjonalna.
8. Strategia gospodarcza, inne czynniki oraz oczekiwane korzyści jako elementy dokumentacji.
9. Sposoby i metody ustalania cen transakcyjnych:
a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym,
b) metoda ceny odprzedaży,
c) metoda rozsądnej marży koszt plus, 
d) metody zysku transakcyjnego,
e) inne metody.

10. Szczegółowe zasady kalkulacji cen na przykładach.

11. Termin na sporządzenie dokumentacji.

12. Sankcje związane z brakiem dokumentacji (stawka 50 %).

13. Zasady i tryb ponoszenia odpowiedzialności związanej z naruszeniem regulacji w zakresie cen transferowych oraz brakiem dokumentacji (w szczególności KKS).

IV. Zmiany w cenach transferowych od 1.01.2017 r.

1.  Nowelizacja regulacji w zakresie cen transferowych na poziomie międzynarodowym (OECD, BEPS) oraz ich implementacja do polskiego porządku prawnego.

2. Skutki praktyczne wejścia w życie nowych przepisów.

3. Zakres zmian od 2017 r.:
a) zwiększenie progu procentowego dla ustalania powiązań kapitałowych (do 25 %),
b) nowy limit podmiotowy (przychodów lub kosztów rachunkowych) dla obowiązku sporządzenia dokumentacji (minimalny próg na poziomie 2 mln EUR),
c) limity podmiotowe  dla podatników rozpoczynających działalność oraz spółek osobowych,
d) obowiązek sporządzenia dokumentacji za następny rok podatkowy po przekroczeniu progu,
e) rozszerzenie pojęcia „transakcji” – inne zdarzenia ustalone (narzucone) z podmiotami powiązanymi,
f) nowe limity transakcyjne uzależnione od wysokości osiąganych przychodów rachunkowych – pojęcie transakcji mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) oraz tzw. grupowanie świadczeń (nowe, korzystne podejście organów podatkowych),
g) nowe obowiązki dokumentacyjne – wprowadzenie różnych rodzajów dokumentacji:
• po przekroczeniu progu 2 mln EUR – Dokumentacja krajowa / podstawowa – „Local File”,
• po przekroczeniu progu 10 mln EUR – Dokumentacja krajowa / podstawowa – „Local File” rozbudowana o tzw. analizę porównawczą,
• po przekroczeniu progu 20 mln EUR – Dokumentacja na poziomie grupy  – „Master File”.
h) polityka cen transferowych w ramach dokumentacji „Master File”,
i) obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla spółek osobowych,
j) rozszerzenie treści (elementów) dokumentacji m.in. o załączniki do dokumentacji, 
k) możliwość żądania przez organ sporządzenia dokumentacji dla transakcji nieprzekraczającej limitów,
l) obowiązek okresowego przeglądu dokumentacji,
m) obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego – odpowiedzialność za podanie nieprawdy i brak oświadczenia,
n) obowiązek składania sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (po przekroczeniu progu 10 mln EUR) – sprawozdanie CIT – TP / PIT – TP jako załącznik do zeznania podatkowego (nowy wzór od czerwca 2017 r.).

4. Zmiany wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych – Raportowanie według krajów – „Country – By – Country Reporting” (CIT-CbC-R) – nowe obowiązki i odpowiedzialność.

V. Zmiany w cenach transferowych w 2018 r.
1. Kwalifikacja wydatków marketingowych.
2. Podatkowe grupy kapitałowe.
3. Obowiązki sprawozdawcze. 

VI. Pojęcie analizy porównawczej (benchmarkingowej) – zasady tworzenia i przykłady praktyczne
1. Podmioty zobowiązane do sporządzenia analizy porównawczej.
2. Elementy analizy porównawczej.
3. Opis zgodności.
4. Źródła danych porównawczych.
5. Sposoby przeprowadzenia analizy.
6. Wybór metody a wskaźnik rentowności. 

VII. Najnowsze orzeczenia i interpretacje oraz stanowiska praktyczne z zakresu cen transferowych

VIII. Omówienie przykładu dokumentacji podatkowej LOCAL FILE.

WYKŁADOWCA

Marcin Dzięgielewski
Ukończył studia wyższe na kierunku usługi finansowe, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na WAT w Warszawie i prawa podatkowego na SGH. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2.
Odbył szereg szkoleń z zakresu zarządzania, audytu wewnętrznego i kontroli, zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem oraz regulacji zakresu prawa podatkowego.

Praca zawodowa
Od 2006 r. do 2012 r. pracował jako audytor wewnętrzny w PZU SA i PZU Życie SA specjalizując się w audytach działalności pozaubezpieczeniowej. Od 2012 roku Szef zespołu ds. opodatkowania działalności zagranicznej Grupy PZU. Odpowiedzialny za wdrożenie umowy międzyrządowej FATCA, przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS) w Grupie PZU oraz zasad w zakresie dokumentacji cen transferowych do transakcji z podmiotami powiązanymi z PZU.

Działalność społeczna
Członek Grupy roboczej w Związku Banków Polskich (ZBP) wdrażającej przepisy ustawy FATCA i CRS. Od 2007 r. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Od 2015 r. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego w IIA Polska; od 2012 r. Członek Komisji Podatkowej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń (PIU) oraz Reprezentant Komisji Podatkowej w Insurance Europe działającej przy Komisji Europejskiej w Brukseli.

 

Bookmark the permalink.