logo

Nowa ordynacja podatkowa od 2019 roku

650,00  netto

Termin: 22.11.2018 r. 
Warszawa
Cena: 650zł

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Kategoria:

Opis

Nowa ordynacja podatkowa od 2019 roku

Szkolenie 1-dniowe

CEL SZKOLENIA:
Od roku 2019 zaczną obowiązywać przepisy nowej ordynacji podatkowej. Nie jest to kolejna nowelizacja ustawy z 1997 roku, lecz zupełnie nowy akt prawny. Inna jest systematyka regulacji oraz nieco inny jej zakres. Wprowadzone zostały również zupełnie nowe instytucje, nieznane dotąd w prawie podatkowym. Celem stworzenia nowej ordynacji podatkowej, było dostosowanie tego podstawowego aktu prawa podatkowego do zmieniających się warunków społecznych i ekonomicznych w kraju. Ordynacja podatkowa ma korzystnie wpłynąć na relacje podatników z fiskusem oraz zwiększyć zaufanie społeczeństwa do organów podatkowych. To czy rzeczywiście tak się stanie, postaramy się wyjaśnić na szkoleniu.

Przedmiotem szkolenie jest analiza przepisów nowej ordynacji podatkowej, a także omówienie zmian oraz nowych instytucji prawa podatkowego, wprowadzonych tym aktem. Porównamy nowe przepisy z przepisami obecnie obowiązującymi oraz wskażemy na konsekwencje, jakie wynikają dla podatników w związku z wejściem w życie nowej ustawy. Celem szkolenia jest również przygotowanie podatników do stosowania ordynacji podatkowej w działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem nowych instytucji prawa podatkowego oraz praktycznych możliwości ich wykorzystania.

Każdy uczestnik w ramach ceny szkolenia, ma prawo do krótkiej opinii podatkowej na dowolnie wybrany temat.

PROGRAM:

Rewolucja w podatkach – nowa ordynacja podatkowa od roku 2019

I . Zasady ogólne:

 1. Geneza zmian w przepisach.
 2. Założenia systemowe „nowej” ordynacji podatkowej.
 3. Systematyka aktu prawnego.

II. Podstawowe zmiany:

 1. Instytucja przywrócenia terminu do złożenia zeznania podatkowego.
 2. Nowe zasady korekty deklaracji podatkowych.
 3. Zmiany w zasadach przedawnienia się zobowiązania podatkowego.
 4. Nowe zasady umarzania zobowiązań podatkowych.
 5. Umowa podatkowa.
 6. Zasada nie pogarszania sytuacji podatnika.
 7. Postępowanie przyspieszone.
 8. Skarga do sądu bez odwołania.
 9. Zapłata podatku przez osobę trzecią.

III. Ustawa „ordynacja podatkowa” – analiza przepisów

 1. Definicje – nowe regulacje.
 2. Ramowe założenia zawarte w zasadach ogólnych
  – nowe zasady ogólne,
  – analiza zmian w stosunku do obecnych regulacji,
  – praktyczne konsekwencje dla podatnika
 1. Prawa zobowiązanego.
 2. Obowiązki zobowiązanego.
 3. Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania.
 4. Mechanizmy wsparcia podatnika.
 5. Nowa rola i znaczenie środków komunikacji elektronicznej w sprawach podatkowych.
 6. Reprezentacja podatnika
  – pełnomocnictwo ogólne
  – pełnomocnictwo szczególne
  – pełnomocnictwa do doręczeń
 1. Organy podatkowe;
  – definicje,
  – właściwość organu podatkowego,
  – wyłączenia organu oraz pracownika
 1. Tajemnica skarbowa oraz obowiązek przekazywania informacji.
 2. Zobowiązania podatkowe.
  – sposoby powstawania zobowiązań podatkowych,
  – zasady wygasania zobowiązań podatkowych,
  – deklaracje podatkowe,
  – szacowanie podstawy opodatkowania.
  – zaległości podatkowe,
  – przedawnienie zobowiązania podatkowego oraz poboru podatku.
 1. Nadpłata i zwrot podatku.
 2. Ulgi podatkowe.
 3. Zasady odpowiedzialności.
 4. Następstwo prawne.
 5. Informacje podatkowe.
 6. Czynności sprawdzające
 7. Postępowanie podatkowe:
  – strona oraz sprawa,
  – doręczenia i wezwania,
  – wszczęcie postępowania,
  – protokoły i notatki,
  – dowody w postępowaniu podatkowym,
  – znaczenie rozprawy,
  – umowa podatkowa,
  – nowa instytucja,
  – mediacja,
  – postępowanie uproszczone,
  – zawieszenie postępowania,
  – decyzje i postanowienia,
  – odwołania i zażalenia,
  – kary porządkowe i koszty postępowania
 1. Kontrola podatkowa.
 2. Nadzwyczajne formy wzruszenia decyzji
  – wznowienie postępowania,
  – stwierdzenie nieważności decyzji,
  – uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej,
  – wygaśnięcie decyzji.
 1. Postępowania szczególne.
 2. Interpretacje podatkowe.
 3. Informacje dotyczące stosowania prawa podatkowego.
 4. Konsultacje skutków podatkowych transakcji.
 5. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych.
 6. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania – konsekwencje dla podatnika.
 7. Umowa o współdziałanie.
 8. STIR.
 9. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego.
 10. Zaświadczenia.

IV. Porównanie obecnych regulacji z projektem nowej ordynacji podatkowej.

V. Praktyczne konsekwencje zmian z punktu widzenia podatnika.

PROWADZĄCY
Arkadiusz Duda – Doradca podatkowy nr 12 132.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z postępowaniami podatkowymi, podatku VAT oraz podatku od nieruchomości. Jego bogate doświadczenie obejmuje m.in. obsługę spółek z czołowej na polskim rynku grupy telekomunikacyjnej. W zakresie podatku od nieruchomości zajmował się opracowaniem planów optymalizacyjnych, skutkujących oszczędnościami rzędu kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Koordynował wiele kluczowych na polskim rynku projektów optymalizacyjnych, w tym największy pod względem wartości, projekt optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach podatkowych. Prowadzi liczne szkolenia w zakresie podatku VAT, podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Jest autorem wielu publikacji, uczestnikiem wystąpień telewizyjnych, związanych z zagadnieniami podatkowymi oraz redaktorem naczelnym nowego pisma podatkowego Kazus podatkowy.

<< powrót do kalendarza

Bookmark the permalink.