logo

NOWY FINREP – raportowanie obligatoryjne dla banków

1 200,00  netto

Termin: 28.09.18 r.
Warszawa

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Opis

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapoznanie się z nowymi zasadami prawidłowego sporządzenia sprawozdawczości finansowej FINREP w tym szczegółowo zostaną omówione m.in.: zmiany dotyczące formularzy przygotowywanych uprzednio w ramach sprawozdawczości miesięcznej i kwartalnej FINREP dla EBA oraz dla NBP.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów i pracowników departamentów rachunkowości, księgowości, osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdawczości finansowej FINREP w bankach.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Ogólna informacja o podstawie prawnej zmian, częstotliwości i zakresie raportowania w systemie FINREP.
2. Szczegółowa charakterystyka, uwzględnieniem zmian dotyczących bilansu, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów.
3. Zmiany dotyczące formularzy przygotowywanych uprzednio w ramach sprawozdawczości FINREP dla EBA w tym:
a) klasyfikacja, specyfikacja przekroje aktywów finansowych, w tym podlegających utracie wartości,
b) ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, ekspozycje restrukturyzowane,
c) odpisy aktualizujące, rezerwy na straty kredytowe, transfer należności między fazami utraty wartości,
d) specyfikacja i podziały zobowiązań finansowych,
e) noty do rachunku zysków i strat, w tym odsetki i prowizje,
f) ekspozycje pozabilansowe, gwarancje, zabezpieczenia,
g) wartość godziwa, usuwanie z ksiąg rachunkowych.
4. Zmiany dotyczące formularzy przygotowywanych uprzednio w ramach sprawozdawczości miesięcznej FINREP dla NBP:
a) charakterystyka nowych tabeli dotyczących między innymi: liczby kredytów, wartości bilansowej i liczbie kredytów/pożyczek gotówkowych, dane o udziałowcach w banku spółdzielczym
b) informacja dotycząca tabel usuniętych w aktualnej wersji sprawozdania takich jak np. rezerwy, umowy odkupu
c) specyfikacja i charakterystyka zmian w specyfikacji i zakresie prezentowanych tabel dotyczących między innymi:
• aktywów finansowych wg. rodzajów kredytów, podmiotów, walut, portfeli i sektorów,
• ekspozycji zabezpieczonych hipoteką,
• kredytów na nieruchomości,
• kredytów dla rolnictwa,
• charakterystyki aktywów finansowych i związanej z nimi utrata wartości,
• instrumentów dłużnych,
• struktury instrumentów kapitałowych
d) identyfikacja zmian w przekrojach informacji zawartych w formularzach w tym: lokaty i kredyty międzybankowe, rozrachunki z transakcjach repo, depozyty i kredyty, aktywa finansowe instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych.
5. Zmiany dotyczące formularzy przygotowywanych uprzednio w ramach sprawozdawczości kwartalnej FINREP dla NBP
a) charakterystyka nowych tabeli dotyczących między innymi: zabezpieczeń w formie aktywów finansowych i niefinansowych, otrzymanych przez bank środków pomocowych, składek na BFG stanowiących formę zapłaty, aktywów i pasywów wg terminów zapadalności, indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, funduszu wsparcia kredytowego, zmian wartości bilansowej kredytów z utrata wartości, należności i zobowiązań oraz związanych z nimi przychodów i kosztów odsetkowych
b) informacja dotycząca tabel usuniętych w aktualnej wersji sprawozdania takich jak np. wycena nieruchomości, informacje o majątku trwałym, wartości niematerialne i prawne
c) specyfikacja i charakterystyka zmian w specyfikacji i zakresie prezentowanych tabel dotyczących między innymi:
• aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży,
• aktywów finansowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu,
• kredytów na nieruchomości mieszkalne,
• kosztów odsetek,
• przychodów odsetkowych
d) identyfikacja zmian w przekrojach informacji zawartych w formularzach w tym: kredyty na nieruchomości, rozrachunki z tytułu kredytów i depozytów-inne instytucje pośrednictwa finansowego.

TRENER
Grażyna Machula

Jest absolwentką wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bankowości inwestycyjnej w London Guidhall Univesity oraz Podyplomowe Studia w zakresie bankowości inwestycyjnej w Gdańskiej Akademii Bankowości na Wydziale Zarządzania. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych w obszarze rachunkowości, księgowości i controllingu, w ostatnich latach obejmowało ono: MW Rafin Sp. z o.o. – Praktyka biegłego rewidenta; BRE Corporate Finance S.A. – Dyrektor; Komisja Papierów Wartościowych i Giełd – Główny Specjalista w Biurze Finansów i Analiz Ekonomicznych. Jest także znakomitym wykładowcą. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresiu szeroko rozumianej rachunkowości. Zdobyła tytuł wykładowcy roku 2001 z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu. W latach 1992 -1996 była członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na doradców inwestycyjnych w zakresie rachunkowości. Opiniowała także dla senatu RP ustawy o rachunkowości.

<< powrót do kalendarza

Koszyk

Zamówienie

Bookmark the permalink.