logo

Planowane od 2019 r. zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych

650,00  netto

Termin: 18.12.2018
Warszawa

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Opis

Planowane od 2019 r. zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych

Szkolenie 1-dniowe

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej.

Korzyści dla uczestnika:
Szkolenie służy nabyciu oraz usystematyzowaniu na poziomie zaawansowanym wiedzy poprzez wskazanie praktycznych rozwiązań. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań w trakcie całego szkolenia, dzięki czemu otrzymują wiedzę w kwestiach budzących rozbieżności interpretacyjnych. Dzięki szkoleniu nabędą praktyczną wiedzę, zweryfikują poprawność prowadzonych akt osobowych, uzupełnią teczki akt osobowych o niezbędne dokumenty

Grupa docelowa:
– pracownicy działu kadrowo-płacowego oraz HR,
– osoby przygotowujące się do pracy w działach kadrowo- płacowych oraz HR,
– pracodawcy, w szczególności małych przedsiębiorstw,
– pracownicy biur rachunkowych, księgowych oraz prawnych prowadzący obsługę kadrową klientów,
– osoby, chcące podnieść poziom kompetencji

PROGRAM
Kiedy akta osobowe będzie można przechowywać 10 lat, a kiedy obowiązkowe będzie 50 lat ich przechowywania?
Kiedy pracodawca będzie wydawał akta papierowe pracownikom?
Jakie będą zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom?
Jakie główne zmiany przewiduje projekt nowego rozporządzenia o aktach osobowych?
Jak będą dokonywane zmiany formy prowadzenia akt osobowych?
Z ilu części będą się składały akta pracownicze po zmianach?

NOWA CZĘŚĆ AKT OSOBOWYCH – DOKUMENTY ZWIĄZANE Z CZASEM PRACY
1. Jakie dokumenty z zakresu czasu pracy mają się znaleźć w aktach osobowych?
2. Czy pracownicy będą musieli podpisywać harmonogramy czasu pracy przed ich wpięciem do akt?
3. Czy w aktach będzie należało przechowywać zmiany do harmonogramów czasu pracy?
4. Kiedy wnioski o wyjścia prywatne będą się musiały znaleźć w aktach osobowych?
Czy karty ewidencji czasu pracy będą musiały być prowadzone za okres rozliczeniowy, czy 5. będą mogły być miesięczne?
6. Czy wnioski urlopowe będą przechowywane w części B czy C akt osobowych?

PREZYDENCKI PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU PRACY
1. Jakie zmiany w zakresie dyskryminacji są planowane w Kodeksie pracy?
2. Jakie zmiany w zakresie mobbingu są planowane w Kodeksie pracy?
3. Jak zmienią się zasady wystawiania świadectw pracy
4. Jakie zmiany dotyczą roszczeń związanych z wadliwym rozwiązaniem stosunku pracy?

NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW ZWIĄZANE Z USTAWĄ O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO
1.Kim będą sygnaliści i na czym będzie polegała ochrona ich stosunku pracy?
2. Kto będzie decydował o nadaniu statusu sygnalisty?
3. Jakie kategorie przedsiębiorców będą miały obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych?
4.
Kiedy konieczne będzie opracowanie kodeksu etycznego?
5. Czy trzeba opracować procedurę wewnętrzną dotycząca otrzymywania prezentów?6. Jaka będzie odpowiedzialność przedsiębiorców, którzy nie będą stosowali procedur antykorupcyjnych?

ŚWIADECTWO PRACY – NOWE ZASADY WYSTAWIANIA OD 1.1.2017 r.
1. Nowe zasady wystawiania świadectw pracy po umowach terminowych
2 Obowiązek wystawienia do 30.6.2017 r. świadectw pracy za zakończone okresy zatrudnienia w 2016 r.
3. Nowe zasady wystawiania świadectw pracy •Zmiany w trybie prostowania świadectwa pracy.
4. Zasady wpisywania w świadectwie pracy urlopów związanych z rodzicielstwem
5. Nowe reguły wpisywania podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy
6. Zasady wpisywania do świadectwa pracy opieki nad dzieckiem do lat 14
7. Zasady wystawiania odpisów świadectw pracy
8. Pieczątka na świadectwie pracy – obowiązek czy dobra wola pracodawcy

ZMIANY W PRAWIE PRACY OD 1.1.2017 R.
1. Zmiany liczenia terminów w Kodeksie cywilnym, gdy termin kończy się w sobotę i ich zastosowanie w prawie pracy.
2. Nowe obowiązki pracodawców w stosunku do pracowników należących do Wojsk Obrony Terytorialnej.
3. Wpływ terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie na urlopy wypoczynkowe pracowników.
4. Obowiązkowe urlopy bezpłatne dla pracowników należących do Wojsk Obrony Tertytorialnej.
5. Nowe zasady tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania.
6. Wydłużenie terminów na odwołanie się od wypowiedzenia do sądu pracy •Zmiany dotyczące ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę.
7. Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia.
8. Podmioty objęte obowiązkiem wypłaty minimalnych stawek godzinowych.
9. Nowe zasady dokumentowania liczby przepracowanych godzin na zleceniu.
10. Nowe uprawnienia PIP związane z kontrolą wypłacania minimalnej stawki godzinowej

ZMIANY W PRAWIE PRACY WPROWADZANE W TRAKCIE 2017 R.
1. Zmiany w ochronie w wieku przedemerytalnym od 1.10.2017 r.
2. Sposób liczenia ochrony przedemerytalnej dla osób, które już w niej były przed obniżeniem wieku emerytalnego.
3. Zmiany w zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych od 1.6.2017 r.
4. Nowe zasady obliczania wynagrodzeń urlopowych pracowników tymczasowych.
5. Nowe zakazy pracy i wykroczenie przeciwko prawom pracownika związane z wykonywaniem pracy tymczasowej.
6. Zmiany w wykazach prac wzbronionych kobietom wprowadzane od 1.5.2017 r.
7. Konieczność zaktualizowania regulaminów pracy – nowe wykazy prac szkodliwych i uciążliwych dla kobiet w ciąży i karmiących dzieci piersią
8. Zmiany w zasadach podwyższania składki wypadkowej przez ZUS od 1.4.2017 r. – konieczność uwzględnienia winy płatnika składek

ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH
1. Zmiany w zasadach wystawiania e-ZLA od 1.1.2018 r.
2. Zmiany w zasadach opłacania składek ZUS od 1.1.2018 r.

Prowadząca:

Anna Stokłosa (LL.M.)
radca prawny
wybitny specjalista prawa pracy, kadr i prawa informacji, w szczególności ochrony danych osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz The Catholic University of America (Waszyngton, USA). Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach kontrolnych oraz sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia. Wysokie noty uczestników.

 

<< powrót do kalendarza

Bookmark the permalink.