logo

Psychologia Zarządzania

1 350,00  netto

Termin: 17-18.09.2018
Warszawa

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Opis

Psychologia Zarządzania – motywowanie, informacja zwrotna i budowanie efektu synergii w zespole

Szkolenie 2-dniowe

Informacje ogólne:

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie managerów w wiedzę związaną z psychologicznymi mechanizmami w zarządzaniu. Uczestnik szkolenia dowie się co naprawdę motywuje ludzi do działania, jak środowisko oraz kultura organizacji może wzmacniać pracowników lub działać toksycznie i jak temu zaradzić.

Manager będzie mógł nabyć praktycznych umiejętności, jak dostosować styl zarządzania do indywidualnych potrzeb pracownika, tak aby wzmocnić jego motywację i wykorzystać jego naturalne predyspozycje. Dzięki uświadomieniu sobie mocnych stron każdego członka zespołu i ról w jakich się dana osoba sprawdza, manager nauczy się budować efektywne zespoły w pełni wykorzystując efekt synergii. Ponadto Uczestnik warsztatów będzie mógł poznać i przećwiczyć zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz wypracować schemat przekazywania trudnej decyzji pracownikowi, radząc sobie jednocześnie z pojawiającymi się emocjami w trakcie rozmowy.

Korzyści dla uczestnika:
– nabycie pewności siebie podczas trudnych sytuacji i rozmów z podwładnym
– zwiększenie praktycznej umiejętności budowania autorytetu poprzez lepsze zrozumienie pracownika,
– zrozumienie jak wykorzystanie indywidualnych predyspozycji członków zespołu buduje efekt synergii i wzmacnia współpracę w zespole,
– wyposażenie w praktyczne narzędzia przydatne w codziennej pracy managera i możliwość przećwiczenia ich podczas warsztatów.

Korzyści dla organizacji:
– zwiększenie efektywności pracy zespołu poprzez osiąganie efektu synergii,
– zmniejszenie rotacji w organizacji, dzięki lepszej jakości zarządzania i poznania indywidualnych predyspozycji swoich pracowników,
– budowanie kultury organizacji sprzyjającej wysokiemu zaangażowaniu pracowników opartej na wzajemnym zaufaniu i pełnym wykorzystaniu potencjału pracownika
– utrzymanie motywacji pracowników podczas zmian w organizacji

PROGRAM

Dzień 1

Moduł I

Psychologia motywacji

Czym jest motywacja? Poszukiwanie źródeł sukcesu (motywacja zewnętrzna – oddziaływanie środowiska, organizacji oraz motywacja wewnętrzna – wartości, poglądy, postawy).
Dwuczynnikowa teoria motywacji F. Herzberga – w jaki sposób brak czynników higieny wpływa na demotywację pracownika.
Kluczowe błędy w motywowaniu i rola pieniędzy jako motywatora.
Kiedy manager demotywuje – case study ( filmik).
Budowanie systemów motywacyjnych i zakotwiczenie ich w kulturze organizacji.
Praca nad motywacją własną – stosowanie technik automotywacyjnych, skupienie się na rozwiązaniu problemów, a nie ich ignorowaniu, akceptacja własnych ograniczeń i poszukiwanie sposobów ich obejścia.

Moduł II

Dopasowanie stylu zarządzania do motywacji pracownika i zbudowanie efektu synergii w zespole

Poziomy przywództwa według John C. Maxwell
Różne style zarządzania w odniesieniu do stopnia dojrzałości pracownika i sytuacji (macierz Blancharda).
Rozpoznawanie stopnia dojrzałości i potrzeb swoich podwładnych – ćwiczenia.
Analiza potencjału własnego zespołu – ćwiczenie indywidualne, omówienie wyzwań w praktyce zarządzania.
Budowanie autorytetu w zespole – ćwiczenie „Expose szefa”

Dzień 2

Moduł III

Analiza transakcyjna – zastosowanie w zarządzaniu

Wprowadzenie do teorii analizy transakcyjnej.
Autodiagnoza – w którym Stanie Ja najczęściej funkcjonuję?
Rodzic, Dorosły, Dziecko – funkcjonowanie w danym stanie i jego konsekwencje.
Rodzaje transakcji – analiza przypadków.
Budowanie dojrzałej relacji szef-podwładny z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej analizy transakcyjnej.

Moduł IV

Rola pozytywnej informacji zwrotnej, komunikowanie zmian i trudnych decyzji

W jaki sposób przekazywać pozytywną i motywującą informację zwrotną w modelu FUKO.
Rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie: chwalenia i docenianiapodwładnych, tworzenia pro-aktywnego środowiska pracy zachęcającego do zgłaszania pomysłów przez członków zespołu, inspirowanie i zachęcanie do odpowiedzialności za wyniki własnej pracy.
Prowadzenie trudnej rozmowy korygującej i dyscyplinującej w sposób motywujący – praca w parach.
Komunikowanie zmiany – budowanie pozytywnych postaw pracowników wobec zmian poprzez precyzowanie celów zmian, przewidywalnych rezultatów i angażowanie ich jako agentów zmiany– praktyczne ćwiczenia.

Prowadząca:


Dyrektor Zarządzający firmy doradczo-szkoleniowej HR Accelerate. Jest psychologiem biznesu, trenerem, coachem oraz wieloletnim Dyrektorem Personalnym w firmach z sektora finansowego (bankowość, zarządzania należnościami, factoringu i ubezpieczeń) oraz firm produkcyjnych i logistycznych. Z branżą HR jest związana od ponad 20-stu lat. Jako certyfikowany coach (ICC) prowadzi executive coaching, team coaching, szkolenia kadry managerskiej i sił sprzedażowych, a także kompleksowo wdraża strategię personalną w firmie. Skutecznie realizowała takie projekty jak: badania satysfakcji pracowników, wartościowanie stanowisk pracy, zmiany struktury i projekty outplacementowe, restrukturyzacja przy połączeniach lub przejęciach spółek związane z zasobami ludzkimi, zaawansowane rekrutacje najwyższej kadry managerskiej, system zarządzania przez cele (MBO), modele kompetencji i system okresowych ocen pracowniczych, wdrożenie narzędzi i technologii wspierających procesy HR, systemowe rozwiązania związane z projektowaniem efektywnych szkoleń i programów rozwojowych, ścieżek kariery, Talent Management. Ukończyła Akademię Leona Koźmińskiego w zakresie Psychologii Biznesu (studia magisterskie) i MBA oraz Podyplomowe Studium Terapii i Treningu grupowego na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskała certyfikat trenera biznesu. Przez ponad 15 lat była odpowiedzialna za całość procesów HR w tym payroll, politykę wynagrodzeń, szkolenia i rozwój w branży finansowo- ubezpieczeniowej w firmach ING Commercial Finance, Coface Poland, Axa Assistance oraz w branży dystrybucyjnej i FMCG jako Interim HR Director– w firmie Nestle Waters będącej właścicielem marki Dar Natury (restrukturyzacja i podział biznesu oraz zasobów ludzkich po transakcji sprzedaży firmie Eden Spring)
Przez prawie 8 lat była odpowiedzialna za politykę wynagrodzeń i benefitów oraz miękki HR jako Dyrektor Personalny w firmie Coface (mapowanie i opisywanie stanowisk, rozbudowa struktury w tym nowej spółki factoringowej, job grading, rekrutacja, budowanie ścieżek kariery, projekty rozwojowe (w tym pozyskanie środków unijnych na szkolenia dla pracowników).
Ostatnio współpracowała jako Interim Recruitment & Development Manager przy projektach związanych z rozbudowaniem struktury organizacji i mapowaniu stanowisk oraz rekrutacyjnych i rozwojowych w DPD Polska Sp. z o.o. w tym m.in.: wartościowanie i opisywanie stanowisk pracy po połączeniu z inną firmą kurierską – Siódemką, Akademia Talentów DPD i inne. Aktualnie pełni rolę Head of Development and Recruitment w firmie Xella Polska Sp. z o.o. – producenta systemów i materiałów budowlanych (marki Ytong, Silka i Multispor)
Od 1997 roku jest także Dyrektorem Zarządzającym firmy doradczo-szkoleniowej HR ACCELERATE i współpracuje jako freelancer przy projektach HR. Posiada uprawnienia certyfikacyjne do wielu narzędzi psychometrycznych i testów umiejętności służących do diagnozy potencjału w procesach rozwojowych, coachingowych czy rekrutacyjnych , w tym m.in.: Insightful Profiler ip coach 121, FRIS style myślenia, Extended DISC, SHL, Profiles XT.

<< powrót do kalendarza

Bookmark the permalink.