logo

WARTOŚCIOWANIE STANOWISK

1 350,00  netto

27.09.2018 – 28.09.2018
Lokalizacja: Warszawa

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Kategoria:

Opis

Dwudniowy warsztat przygotowujący do opisu i wartościowania stanowisk pracy w organizacjach.

WARTOŚCIOWANIE STANOWISK Szkolenie 2-dniowe

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia bądź uczestniczenia w procesie opisu i wartościowania stanowisk pracy w organizacji, dzięki któremu w każdej firmie możliwe będzie:
– uporządkowanie hierarchii stanowisk, zidentyfikowanie stanowisk kluczowychi ustalenie relatywnej wartości każdego z nich,
– ustalenie względnej wartości stanowiska i zakresu odpowiedzialności związanego z wykonywaniem pracy na tym stanowisku,
– zebranie informacji koniecznych do stworzenia i stosowania sprawiedliwego i obiektywnie uzasadnionego taryfikatora stanowisk i tabeli wynagrodzeń,
– uzyskanie możliwie najbardziej obiektywnych informacji, na podstawie których stanowiska zostaną zaszeregowane w odpowiednich kategoriach, co umożliwi podejmowanie spójnych decyzji dotyczących wynagradzania pracowników,
– zapewnienie przestrzegania przez organizację wymagań etycznych i prawnych związanych z równym wynagradzaniem pracy o tej samej wartości.

Wprowadzenie:
Przyjmując definicję wartościowania stanowisk pracy sformułowaną przez Michaela Armstronga, jednego z najbardziej uznanych autorów opracowań dotyczących zarządzania, jest to „Proces ustalania relatywnej wartości poszczególnych stanowisk pracy w obrębie organizacji.”
Wartościowanie stanowisk pracy to proces polegający na zebraniu informacji, które umożliwią ustalenie wkładu poszczególnych stanowisk w realizację celów firmy, wpływu na budowanie przewagi konkurencyjnej oraz określenie związanych z tym wymagań czyli profilu stanowiska. Stąd opis stanowiska pracy jest podstawą i punktem wyjścia w procesie wartościowania stanowisk pracy.
Realizacja projektu wartościowania stanowisk jest uzasadniona w  przypadku firm, które chcą uporządkować rozmieszczenie stanowisk w strukturze organizacyjnej, rozpoznać stanowiska kluczowe i ustalić, zgodnie z definicją Michaela Armstronga, relatywną wartość każdego z nich.
W ten sposób organizacja tworzy podstawy do stworzenia racjonalnej i profesjonalnej tabeli płac, w której wysokość wynagrodzeń jest zgodna z realną wartością poszczególnych stanowisk w firmie.Jest to również bardzo ważne narzędzie zapewniania równej płacy za pracę o tej samej wartości, co jest zgodne z zapisami kodeksu pracy.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania oraz pracowników działów HR odpowiedzialnych za procesy planowania polityki personalnej i zarządzania systemami wynagradzania w organizacji.
Zapraszamy między innymi: Specjalistów Personalnych, Specjalistów ds. wynagradzania, Specjalistów działów administracji HR, szefów działów czyli menedżerów liniowych, którzy praktycznie uczestniczą w procesie planowania polityki personalnej i mają wpływ na poziom wynagrodzeń podległych pracowników oraz wszystkie osoby które planują swój udział w procesie opisywania i wartościowania stanowisk pracy.

Metody pracy:
Warsztat jest prowadzony w formie interaktywnej i bazuje na wymianie wiedzy uczestników oraz praktycznych case study zaczerpniętych z doświadczeń zawodowych trenera. Trening opiera się na przykładach zastosowań konkretnych narzędzi, ćwiczeniach, warsztatach w podgrupach oraz wymianie opinii podczas moderowanych dyskusji. Dzięki pracy w małych grupach, uczestnicy mogą przetrenować nowe umiejętności w bezpiecznym środowisku, poszerzyć i utrwalić znajomość narzędzi i umiejętności które wykorzystają podczas procesu opisu i wartościowania stanowisk pracy.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie – zalety:
-kilkunastoletnie doświadczenie trenera w roli Dyrektora Personalnego realizującego procesy opisu i wartościowania stanowisk pracy dla organizacji zatrudniających kilkuset pracowników,
– możliwość przećwiczenia kluczowych metod i narzędzi opisywania stanowisk pracy,
-praktyczny charakter warsztatów poprzez zdobycie umiejętności wyboru metody wartościowania, planowania procesu i prowadzenia gow skomplikowanym środowisku i oporze ze strony różnych grup zawodowych,
– możliwość poznania sposobów wykorzystania wyników wartościowania stanowisk pracy w organizacji.

Korzyści z udziału w szkoleniu dla uczestnika:
– Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia lub uczestniczenia w procesie opisu i wartościowania stanowisk pracy w organizacji.
– Uzyskanie umiejętności profesjonalnego sporządzania opisów stanowisk pracy dla pracowników z różnych poziomów struktury organizacyjnej.
– Poznanie różnych metod wartościowania stanowisk pracy.
– Wypracowanie umiejętności wyboru narzędzia wartościowania spełniającego wymagania własnej organizacji.
– Umiejętność formułowania rekomendacji nt. wykorzystania wyników wartościowania stanowisk pracy w niemal wszystkich procesach zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.
– Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i uzyskanie informacji zwrotnej od trenera przy każdym ćwiczeniu praktycznym.
– Indywidualne doradztwo po zakończeniu szkolenia w zakresie opisu i wartościowania stanowisk pracy.

Korzyści z udziału w szkoleniu dla organizacji:
– Uporządkowanie hierarchii stanowisk w organizacji.
– Identyfikacja stanowisk kluczowych mających największy wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej organizacji.
– Ustalenie relatywnej wartości każdego stanowiska w strukturze organizacyjnej firmy.
– Zapewnienie organizacji wiedzy nt. zbierania informacji koniecznych do stworzenia i stosowania obiektywnie uzasadnionego taryfikatora stanowisk i tabeli wynagrodzeń.
– Umocnienie wizerunku renomowanego pracodawcy zapewniającegoprzestrzeganie przez organizację wymagań prawnych związanych z równym wynagradzaniem pracy o tej samej wartości.

PROGRAM:
Dzień pierwszy 19.07.2018r.
Moduł I
Cele i potrzeby wartościowania stanowisk pracy w organizacji

1. Definicja, cele i cechy wartościowania stanowisk pracy.
2. Istotne argumenty przemawiające za i przeciw prowadzeniu procesu wartościowania stanowisk pracy w organizacji.

Moduł II
Opis stanowiska pracy jakopodstawa i punkt wyjścia w procesie wartościowania stanowisk pracy

1. Rola opisów stanowiskpracy w procesach zarządzania zasobami ludzkimi (m.in.: rekrutacja i selekcja, rozwój pracowników, ocena pracowników, ścieżki kariery, wynagradzanie pracowników i wartościowanie stanowisk pracy)
2. Indywidualne cele organizacji jako kierunki budowy opisów stanowisk.
3. Opis stanowiska a zakres zadań pracownika.
4. Struktura opisu stanowiska pracy (elementy opisu, obowiązki, odpowiedzialność, uprawnienia, kwalifikacje i kompetencje stanowiska).
5. Wzory arkuszy opisu stanowiska pracy.

Moduł III
Organizowanie procesu wartościowania stanowisk pracy – przygotowanie firmy i pracowników

1. Komunikacja wewnętrzna – planowanie i prowadzenie komunikacji dotyczącej projektu.
2. Liderzy projektu, pozyskiwanie zwolenników zmiany.
3. Rola Komisji Wartościującej w projekcie wartościowania stanowisk.

Dzień drugi 20.07.2018r.

Moduł I
Metody wartościowania stanowisk pracy

1. Mocne i słabe strony funkcjonujących metod wartościowania stanowisk pracy
2. Wybrane metody wartościowania: metody analityczno – punktowe, UMEWAP 2000, HAY
3. Ustalanie kryteriów wyboru metody wartościowania
4. Komisja Wartościująca – cele, zadania i skład Komisji.
5. Sesje wartościowania – organizacja, przebieg, możliwe konflikty i trudności w czasie ich trwania.

Moduł II
Przebieg procesu wartościowania stanowisk pracy

1. Piramida stanowisk ustalana na postawie wyników wartościowania.
2. Tabele taryfikacyjne – ustalanie przedziałów punktowych.
3. Obliczanie wartości punktu, tworzenie tabeli płac.
4. Przygotowanie do wdrażania systemu wynagrodzeń zasadniczych – rola Zarządu, HR i menedżerów liniowych.

Moduł III

Monitorowanie efektów wartościowania

1. Powtarzalność procesu wartościowania.
2. Dostępność wyników wartościowania dla pracowników organizacji.
3. Wyniki wartościowania jako jedno z podstawowych narzędzi zarządzania zespołem pracowników.

Prowadzący:
Małgorzata Smak – Marzec trener i konsultant HR

Ekspert HR, trener praktyk, doświadczona menedżerka zajmująca się nie tylko strategicznym zarządzaniem zasobami ludzkimi, ale również budowaniem i wdrażaniem strategii zarządzania całą organizacją. Od ponad 20 lat, z dużymi sukcesami zajmuje się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi pracując jako Dyrektor Personalny m.in. w polskich firmach prywatnych, korporacjach (US Pharmacia), instytucjach kultury (Centrum Nauki Kopernik), gdzie opracowywała i wdrażała projekty z zakresu planowania polityki personalnej, rekrutacji i selekcji pracowników, zarządzania efektywnością, tworzenia systemów: motywacji, ocen, wynagrodzeń, szkoleń i rozwoju pracowników oraz komunikacji wewnętrznej. Budowała od postaw działy personalne i procesy HR-owe w wielu organizacjach.Ma za sobą projekty oceny i wartościowania stanowisk pracy obejmujące kilkusetosobowe zespoły.Koordynowała projekty oceny 360°. Przeprowadzała badania opinii pracowniczych, ogromną liczbę projektów rekrutacyjnych, spędziła wiele godzin na salach szkoleniowych dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami. Współpracując z dyrektoramii kierownikami personalnymi, HR Biznes Partnerami, właścicielami oraz osobami zarządzającymi firmami średnimi i dużymi oraz specjalistami wyższego szczebla realizuje strategiczne projekty HR dla firm prowadzących działalność w różnych sektorach rynkowych m.in. medialnym, handlowym, farmaceutycznym, FMCG, finansowymi kultury, firm o różnej wielkości i różnej strukturze organizacyjnej i właścicielskiej. Specjalizuje się w projektach doradczych i szkoleniowych w obszarach budowania strategii organizacji i strategicznej roli HR oraz wartościowania stanowisk pracy, budowania systemów ocen i rozwoju, rekrutacji, adaptacji i rozwoju talentów pracowników. Jako doradca wspiera menedżerów w rozwiązywaniu problemów zarządczych.

<< powrót do kalendarza

Koszyk

Zamówienie

Bookmark the permalink.