logo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI – ASPEKTY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE

1 350,00  netto

Termin: 13.12-14.12.2018 r.
Warszawa

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Opis

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pracy w dziale windykacji. Dostarczenie praktycznej wiedzy oraz nabycie umiejętności umożliwiających skuteczne ściąganie należności od dłużników. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi windykacji należności zarówno prawnymi jak i psychologicznymi, zmianami jakie zaszły w windykacji w ciągu ostatnich 10 lat oraz trendami w windykacji.

Korzyści:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie znał i potrafił:

 • wykorzystać wiedzę prawną w celu wyegzekwowania należności.
 • samodzielnie przygotować dokumenty windykacyjne
 • posługiwać się psychologicznymi technikami wywierania wpływu,
 • rozpoznać grę dłużnika i skutecznie poprowadzić rozmowę windykacyjną,
 • zbudować i utrzymać dobre relacje z Klientem, ponieważ jest to jedyny sposób, aby mieć szansę na wpłynięcia na jego decyzję.

Szkolenie adresowane jest do:

 • pracowników zajmujących się windykacją należności
 • osób zamierzających podjąć pracę w tym charakterze
 • wszystkich chcących zdobyć, poszerzyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu windykacji.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością przykładów i ćwiczeń praktycznych. Prowadzący to sprawdzeni fachowcy, zawodowo zajmujący się poruszaną tematyką.

PRAWNE ASPEKTY WINDYKACJI
1. Forma prawna prowadzonej działalności i odpowiedzialność za długi.
Podstawowe rodzaje podmiotów występujące w polskim obrocie gospodarczym, zakres i zasady odpowiedzialności za zobowiązania:

 • przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
 • spółka cywilna,
 • spółki osobowe: spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz partnerska,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna: odpowiedzialność samej spółki, jej wspólników/akcjonariuszy oraz odpowiedzialność członków zarządu,
 • inne podmioty,
 • praktyczne aspekty związane z poszukiwaniem dłużnika, jego majątku, ustalaniem zasad odpowiedzialności,
 • praktyczne informacje związane z formułowaniem wezwań do zapłaty, skuteczne oddziaływanie na dłużnika poprzez efektywna windykację.

2. Forma czynności prawnej:

 • Forma pisemna i jej znaczenie w procesie windykacji.

3. Cykl życia należności:

 • cykl życia należności – przedawnienie,
 • podstawowe informacje związane z przedawnieniem,
 • metody przerwania biegu przedawnienia – od najtańszych do najdroższych.

4. Konsument:

 • pojęcie konsumenta, zasady odpowiedzialności konsumenta,
 • pułapki związane z windykacją konsumencką: dane osobowe, dobra osobiste, obowiązki informacyjne,
 • stosunki majątkowe małżeńskie: jak efektywnie zabezpieczyć nasze roszczenia.

5. Pojęcie i Cel Świadczenia:

 • definicja zobowiązania – prawne i faktyczne implikacje,
 • świadczenia jednorazowe, ciągłe i okresowe,
 • treść zobowiązania.

6. Rodzaj prowadzonej działalności a dobór zabezpieczeń, zalety i wady form zabezpieczeń:

 • hipoteka,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • zastaw,
 • zastaw rejestrowy,
 • zgoda dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji,
 • gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe,
 • cesja wierzytelności na zabezpieczenie,
 • weksel,
 • factoring ,
 • forfaiting,
 • poręczenie wekslowe,
 • poręczenie cywilne,
 • przystąpienie do długu.

7. Alternatywne sposoby dochodzenia zapłaty – Sankcje:

 • zgłoszenie upadłości: rodzaje postępowań upadłościowych, przebieg postępowania,
 • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej: cel i rezultat,
 • protokół umorzenia należności: przesłanki prawne, aspekty podatkowe.

8. A może załatwić problem bez sądu?

 • mediacja – nowość w polskim prawie: możliwości, pułapki, praktyczne podpowiedzi,
 • jak skutecznie wszcząć mediację,
 • jak znaleźć dobrego mediatora,
 • ile kosztuje mediacja i jakie daje możliwości,
 • fazy mediacji, rola stron, mediatora i sądu.

9. Zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym i gospodarczym:

 • Jak przygotować się do postępowania? Rodzaje dowodów procesowych: świadek, strona, dokument, eksperyment. Pojęcie dokumentu prywatnego i urzędowego, znaczenie pisemnych notatek.
 • Postępowanie sądowe: właściwość miejscowa i funkcjonalna sądu.
 • Prawidłowe sporządzanie pozwu i dalszych pism procesowych, przygotowanie odpowiednich dokumentów i ich efektywne użycie.
 • Formularze sądowe: pomoc czy kłopot?
 • Prowadzenie sporu sądowego: prawa i obowiązki stron procesu cywilnego i gospodarczego,
 • Pełnomocnik procesowy: czy warto? Jeśli tak – to jak?
 • Koszty procesu, koszty zastępstwa procesowego.
 • Środki zaskarżenia: jak i kiedy z nich korzystać? Jakie prawa ma dłużnik? Jak bronić pozycji wierzyciela?
10. Ugoda z dłużnikiem:
 • ugoda sądowa i pozasądowa: jak prawidłowo przygotować ugodę,
 • rola ugody sądowej i pozasądowej: uznanie należności i skutek oświadczenia dłużnika dla sytuacji procesowej wierzyciela.

11. Arbitraż krajowy i międzynarodowy:

 • zapis na sąd polubowny: ważność zapisu, skutek prawny zapisu, ważne sformułowania i pułapki prawne,
 • pojęcie sądownictwa arbitrażowego, waga wyroków arbitrażowych,
 • przebieg postępowania arbitrażowego.

12. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne:

 • postępowanie zabezpieczające – definicja i cel postępowania,
 • wnioski w postępowaniu zabezpieczającym i ich wpływ na skuteczność windykacji,
 • poszukiwanie majątku dłużnika.

13. Postępowanie egzekucyjne:

 • wniosek o wszczęcie egzekucji: wybór komornika, zakres egzekucji i jej koszty,
 • postępowanie egzekucyjne w praktyce: fazy postępowania, współdziałanie z komornikiem,
 • pisma w toku egzekucji: prawidłowe wnioski, pułapki prawne,
 • Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym: kiedy i jak z nich korzystać?

14. Zbieg egzekucji po zmianach 08.2016.
15. Podatkowe aspekty windykacji:

 • Wpływ działań windykacyjnych na podatki.- Koszty i podatek naliczony związane z prowadzeniem windykacji, w tym związane z nabyciem usług windykacyjnych- Windykacja od niedłużnika – odpowiedzialność osób trzecich- Wydatki związane z podejmowaniem działań windykacyjnych a koszty podatkowe- Wydatki windykacyjne a prawo do rozliczenia podatku naliczonego- Zapłata należności a obowiązek podatkowy:- Podatki dochodowe- Podatek od towarów i usług- Inne
 • Umorzenie wierzytelności i jego konsekwencje podatkowe.
 • Wpływ przedawnienia wierzytelności na rozliczenia z fiskusem.
 • Odsetki od nieterminowych płatności.
 • Sprzedaż wierzytelności, factoring a podatki.
 • Wierzytelności nieściągalne i odpisy aktualizujące jako koszty uzyskania przychodu.
 • Ulga na złe długi w VAT – nowe zasady stosowania.
 • Ulga na złe długi w VAT a przychód podatkowy.

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY WINDYKACJI
UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE – WYKORZYSTANIE W PRAKTYCE WIEDZY PRAWNEJ
1. Budowanie piewszego wrażenia zarówno w kontakcie bezpośrednim, jak i telefonicznym.

2. Elementy mowy ciała:

 • proksemika- nauka o strefie komfortu i jej znaczenie w procesie sprzedaży,
 • przywitanie- w jaki sposób podajesz dłoń,
 • gesty- prawidłowe odczytywanie w procesie sprzedaży i windykacji- kiedy Klient jest gotowy do podpisania umowy,
 • najważniejsze informacje- w jakiej sytuacji należy je przekazywać

3. Rozpoznawanie kłamstwa:

 • praktyczne wykorzystanie wiedzy na temat mowy ciała,
 • psychologiczne aspekty kłamstwa- wpływ na proces komunikacji w biznesie i w życiu codziennym.

4. Podstawowe reguły rozmów windykacyjnych:

 • schemat rozmowy- ułatwia, czy utrudnia rozmowę telefoniczną,
 • zalety i wady skryptu rozmowy,
 • tempo mówienia, tembr głosu, intonacja- znaczenie dla jakości przekazu.

5. Psychologiczne techniki windykacyjne:

 • techniki zadawania pytań,
 • aktywne potrzeby psychologiczne Klientów,
 • wszczepianie obrazu- różowy słoń,
 • adwokat diabła,
 • emocje w negocjacjach,
 • bay pasy;
 • siła pauzy.

6. Psychologia poznawcza w windykacji:

 • reguła dysonansu
 • reguła wzajemności
 • reguła konsekwencji
 • reguła psychicznego rozstania się z długiem

7. Podstawowe zasady i strategie negocjacji,

 • przegrany- przegrany,
 • wygrany- przegrany
 • wygrany- wygrany.

8. Strategie windykacyjne,

 • korzyść psychologiczna,
 • ugoda, czy sąd,
 • przetrwanie trudnej sytuacji na rynku.

9. Gry dłużników:

 • Gra na czas
 • Gra na biedę
 • Gra reklamacyjna
 • Gra na krwiopijcę
 • Gra prawna

10. Schemat telefonicznej rozmowy windykacyjnej:

 • etapy rozmowy telefonicznej,
 • błędy techniczne,
 • błędy negocjacyjne,
 • odsłanianie intencji w rozmowie z dłużnikiem.

11. Schemat zapowiadania sankcji,
12. Gry strategiczne.

Podsumowanie.

W trakcie zajęć odpowiemy na pytania:

 • jak przejąć kontrolę nad rozmową,
 • mówić, czy zadawać pytania;
 • jak zachować się w każdej sytuacji windykacyjnej, tak aby za każdym razem uzyskać wpłatę albo wycofać się z procesu sprzedaży;
 • jak przejąć kontrolę nad procesem sprzedaży, kierując zachowaniem Klienta;
 • dlaczego Klienci kłamią i jakie pytania pozwolą ci odkryć prawdę;
 • kiedy nie należy zbierać informacji ani przygotowywać oferty, chociaż Klient o to prosi;
 • dlaczego ochocze wyświadczanie przysług Klientowi działa na niekorzyść waszej relacji.

Trener: Roman Rynkiewicz

Od 20 lat zawodowo związany z branżą finansową i windykacyjną. W ostatnich latach pracował dla PKO BP SA w dziale restrukturyzacji i windykacji wierzytelności oraz największych firm windykacyjnych w Polsce: Intrum Justitia sp. z o.o., Kruk S.A., Best S.A., Provident Polska S.A.
Obecnie zawodowo związany z PZU ŻYCIE SA. Dzięki temu swoją wiedzę teoretyczną ma możliwość sprawdzić, rozwijać i wykorzystać w praktyce. Od wielu lat dzieli się swoimi umiejętnościami oraz doświadczeniem pracując jako trener i coach na dynamicznie rozwijającym się rynku usług finansowych i windykacji, a także jako wykładowca na uczelniach wyższych m.in. Uczelni Łazarskiego z zakresu kompetencji miękkich.
Obecnie doktorant na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swojej pracy badawczej zajmuje się komunikacją perswazyjną. Wiedzą i doświadczeniem zawodowym w zakresie oddziaływania emocji w trudnych relacjach biznesowych i życiowych, dzieli się z wieloma firmami i uczestnikami szkoleń.
Do sukcesów zawodowych może zaliczyć współpracę z wiodącymi firmami windykacyjnymi w zakresie wykorzystania wiedzy o emocjach i zmianę ich nastawienia do klienta, co skutkowało wzrostem realizacji celów operacyjnych, zwiększeniem satysfakcji Klienta z obsługi oraz zmniejszeniem rotacji pracowników. Brał udział w opracowywaniu procesów i strategii windykacyjnych w wielu firmach finansowych. Z jego szkoleń korzystają również instytucje prowadzące egzekucję i windykację w oparciu o przepisy prawa administracyjnego.
Wykładowca licznych szkoleń otwartych i zamkniętych.

 

<< powrót do kalendarza

Koszyk

Zamówienie

Bookmark the permalink.