logo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – WSTĘP

1 350,00  netto

Termin: 18.10.2018 – 19.10.2018
Warszawa

Zapisz się

Karta zgłoszeniowa

Opis

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Szkolenie 2-dniowe

Cele szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami w swojej organizacji. Na bazie konkretnych case study przećwiczą przygotowywanie konspektu projektu czy planowania poszczególnych faz w projekcie w wybranych metodykach. Nabędą także praktycznych umiejętności z zakresu budowania zespołu projektowego czy ustalania priorytetów w wyborze pomiędzy czasem, budżetem i zakresem projektu.

Podczas ćwiczeń warsztatowych uczestnicy nauczą się podstaw sterowania projektem, oceniania poszczególnych ryzyk i radzenia sobie z sytuacjami wymagającymi eskalacji, a także zamykania i rozliczania poszczególnych faz projektu.

Korzyści dla uczestnika:

– wzrost ogólnej świadomości biznesowej w perspektywie pracy projektowej (analiza realnych przykładów)
– wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i uzyskanie informacji zwrotnej od trenera przy każdym ćwiczeniu praktycznym
– możliwość zdobycia wiedzy i porównania pracy projektowej w różnych metodykach
– doświadczenie roli koordynatora projektu podczas zadań w podgrupach

Korzyści dla organizacji:

– Wsparcie organizacji w lepszym osiąganiu celów biznesowych przy optymalnym wykorzystaniu zasobów
– Zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie wdrażania zmiany biznesowej poprzez angażowanie interesariuszy i sprawną komunikacje w projekcie
– Wdrożenie spójnej metodyki dostosowanej do branży przedsiębiorstwa wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej
– Zwiększenie umiejętności zarządzania zespołem projektowym i kompetencji managerskich pracowników

Wprowadzenie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób o niewielkim i średnim doświadczeniu w pracy w projektach. Podstawowym celem jest przygotowanie uczestników do sprawnej pracy w rolach koordynacyjnych. Sprawna praca rozumiana jest tutaj jako zdolność do zarządzania zespołem zadaniowym, którego rezultaty pracy powstają zgodnie z zakresem, w terminie i bez większych odchyleń wobec zakładanej pracochłonności (zgodnie z tzw. trójkątem ograniczeń), i są ukierunkowane na osiągnięcie celu projektu.

Kurs realizowany jest metodą warsztatową polegającą na opracowywaniu rozwiązań dla studiów przypadków w kilkuosobowych grupach, na przykładach typowych dla projektów biznesowych z elementami IT. Zalecana jest praca na studiach przypadków klienta. Ćwiczenia poprzedzone są krótkim wstępem teoretycznym (wprowadzeniem) za wyjątkiem pierwszej części zajęć będącej w całości blokiem wykładowym.

Studia przypadków przewidziane do wykorzystania podczas zajęć to projekty, których celem jest zmiana biznesowa podejmowana przez przedsiębiorstwo. Możliwe jest również wykorzystanie scenariusza realizacji projektu wykonywanego dla klienta przez dostawcę zewnętrznego.

Metodycznie kurs oparty jest o:

1. adaptację procesów zarządzania projektem wg metodyki PRINCE2™ w wersji sprzed 2009 roku i po 2009 roku,
2. adaptację procesów zarządzania projektem wg PMBoK® 6th ed.,
3. wybrane techniki zalecane w standardzie PMBoK® 6th ed.

Uczestnikiem zajęć może być również osoba spoza głównych adresatów zajęć (np. przełożony, przedstawiciel HR), która dla potrzeb ćwiczeń będzie angażowana do ról kontrolnych, recenzenckich, symulacji współpracy z dostawcą zewnętrznym, obrony planów przed sponsorem etc.

PROGRAM SZAKOLENIA

Dzień 1. Inicjowanie projektu i zakres prac

Start – stop Temat
9.00 – 9.30 Wprowadzenie:

 • Krótko o organizacji zajęć
 • Ćwiczenie startowe: Diagnoza przyczyn kryzysu w projekcie
9.30 – 10.15 Podstawy planowania – wprowadzenie teoretyczne (1):

 • Definicja projektu. Pozornie oczywista różnica między procesem a projektem
 • Przyczyny sukcesów i porażek projektów
 • Project Charter lub Project Mandate lub po prostu konspekt. Co musi być na starcie i dlaczego
 • Projekty w różnych organizacjach – dyskusja
10.30 – 11.45 Podstawy planowania – wprowadzenie teoretyczne (2):

 • Interesariusze. Ogólna analiza i koncepcja współpracy.
 • Etapowa realizacja prac. System utrzymania sensu projektu w trakcie projektu. Model faz wg PMI® i jego przełożenie na chronologiczne etapy zarządcze wg PRINCE2™
 • Ryzyko w projekcie
12.00 – 13.15 Ćwiczenia – inicjowanie projektu (1):

 • Konspekt projektu: parametry, koncepcja realizacji, kluczowe personalia
 • Interesariusze – analiza i koncepcja współpracy z „instrukcją obsługi” wybranych interesariuszy
 • Kluczowe role merytoryczne i zarządcze
13.15 – 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 – 15.00 Ćwiczenia – inicjowanie projektu (2):

 • Żelazny trójkąt” czasu, zakresu i budżetu a macierz elastyczności i inne proste metody okiełznania zmienności i wyboru priorytetów
 • Etapowa realizacja prac (pierwsza propozycja)
15.15 – 16.30 Ćwiczenia – planowanie:

 • Plan zarządzania ryzykiem
 • Etapowa realizacja prac (korekta na ryzyko)
 • Decyzja o realizacji projektu w świetle procedury zarządzania projektami
16.45 – 18.00 Plan produkcji produktów projektu

 • Podsumowanie planowania zakresu prac z etapu inicjowania
 • Produkty główne, wewnętrzne i dodatkowe
 • Kryteria odbioru z zapewnieniem jakości

Ćwiczenia

 • Lista produktów
 • Plan produkcji produktów projektu (rozszerzony harmonogram)
 • Procedura odbioru dla wybranych produktów z listy
18.00 – 18.15 Podsumowanie dnia:

 • Komentarz do wyników ćwiczeń
 • Opcjonalna dyskusja nt. planowania projektu
 • Prezentacja przykładowego PID (PRINCE2™) i Planu Zarządzania Projektem (PMBoK® 5th ed.)

Dzień 2. Produkcja produktów projektu, sterowanie, zamknięcie

Start – stop Temat
9.00 – 9.15 Wprowadzenie do drugiego dnia zajęć
9.15 – 10.45 Szacowanie estymacji w zintegrowanym planowaniu (zakres, termin, zasoby/koszty)

 • Organizowanie, szacowanie, budżetowanie, harmonogramowanie, analiza ryzyka, analiza korzyści, analiza spraw – jak uzyskać plan w skończenie krótkim czasie
 • Proces szacowania krok po kroku

Ćwiczenia:

 • Metoda PERT/WAVE
 • Harmonogram i budżet prac z buforem
11.00 – 12.15 Zespół i komunikacja w projekcie

 • Zasady kompletacji zespołu projektowego
 • Praca grupowa i praca zespołowa
 • Współpraca zamawiający – wykonawca
 • Macierz RASCI – alokacja osób do prac
 • Komunikacja: zasady i narzędzia
 • Repozytorium projektu
 • Raportowanie

Ćwiczenia:

 • Analiza przyczyn wybranych problemów w komunikacji
 • Regulamin organizacyjny projektu
 • Raport statusowy, fazowy/etapowy, końcowy
12.30 – 14.00 Sterowanie projektem – ćwiczenia:

 • Sterowanie wg planu
 • Sprawy projektu. Decyzje, eskalacje, delegacje spraw.
 • Obsługa zmian. Schemat postępowania, reguła MoSCoW
 • Postępowanie w sytuacji wyjątkowej
 • Ewolucja zespołu projektowego – model forming-storming-norming-performing
 • Utrzymanie motywacji w zespole
14.00 – 14.45 Przerwa obiadowa
14.45 – 16:00 Zamknięcie i rozliczenie projektu lub fazy:

 • Formalne raporty końcowe projektu dla interesariuszy kontrolnych
 • Raport FAR

Podsumowanie zajęć w formie formalnego raportu końcowego i raportu FAR
Rezerwa harmonogramu (ok. 45 min.)

Prowadzący:

Marek Gmerski

Jest ekonomistą i informatykiem współpracującym także jako kierownik projektów, audytor przedsięwzięć w sektorze publicznym i prywatnym. Posiada certyfikat ekspercki z TCO for Distributed Computing, certyfikat PRINCE2™ oraz certyfikat PMP. Zdobył bogate doświadczenie eksperckie w doradztwie z pogranicza informatyki i biznesu. Współautor metody wyceny wartości przedsięwzięć wysokiego ryzyka Value IT!, programów szkoleniowych z tematu zarządzania projektami, controllingu w IT, controllingu projektów (portfele, programy).

Jako Manager specjalizuje się w dziedzinie zarządzania projektami wysokiego ryzyka, zwłaszcza w obszarze ratowania projektów zagrożonych, organizacji projektów konsorcjalnych z dużym udziałem podwykonawców oraz przedsięwzięć w ramach grup kapitałowych. Doświadczenie to zostało zdobyte w roli kierownika projektu po stronie wykonawcy (aż do roli portfolio managera zarządzającego portfelem projektów wysokiego ryzyka oraz rozwojem kadry kierowników projektów w dużej firmie konsultingu IT) oraz w roli kierownika projektu z ramienia klienta w branży telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej oraz administracji publicznej.

Posiada specjalizację ekspercką w controllingu w organizacjach projektowych, procesowych i usługowych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania organizacją IT w telekomunikacji oraz organizacjami usługowymi, których core business opiera się na ICT.

Zdobył wieloletnie doświadczenie jako trener i konsultant. Otrzymał nagrodę „Prelegenta roku 2006” przyznana przez Institute for International Research (IIR). Stale współpracuje jako wykładowca akademicki z SGH, ALK i renomowanymi firmami szkoleniowymi. Jest autorem artykułów i stałym współpracownikiem branżowego miesięcznika „Controlling i rachunkowość zarządcza”, doraźne publikacje w prasie kierowanej do kadry zarządzającej.

Od roku 2006 jest często zapraszany w roli prelegenta lub uczestnika paneli dyskusyjnych na konferencje, seminaria, spotkania organizacji branżowych.

<< powrót do kalendarza

Koszyk

Zamówienie

Bookmark the permalink.