logo

Regulamin HR

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Na stronie internetowej : www.hr-accelerate.pl
obowiązuje od dnia 01.03.2018
Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej
działającej pod domeną: www.hr-accelerate.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
Właścicielem i administratorem STRONY jest firma:
HR ACCELERATE Beata Molska Consulting & Training
ADRES FIRMY: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa
Kontakt tel: (+48)22 274 29 31 lub +48 695 774 070
e-mail: biuro@hr-accelerate.pl
Firma wpisana wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej od 20.01.1997
posiadającą nr NIP: 5241473257, Regon: 012313511
Numer rachunku bankowego:
Idea Bank: 19 1950 0001 2006 0041 0709 0001

A. Definicje
1. STRONA INTERNETOWA – oznacza, że umowa zawierana jest drogą elektroniczną i
jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
2. ORGANIZATOR – Przedsiębiorca: HR ACCELERATE Beata Molska Consulting & Training, NIP: 5241473257, Regon: 012313511. Umowa sprzedaży jest zawierana poprzez
STRONĘ INTERNETOWĄ www.hr-accelerate.pl
3. KLIENT, UCZESTNIK osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która
dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez
STRONĘ INTERNETOWĄ.
4. KONSUMENT – KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą – precyzyjna definicja –
Kodeks Cywilny Art.22.
5. SZKOLENIE – usługa polegająca na organizacji kursów, imprez szkoleniowych, warsztatów
kształcenia itp.
6. REGULAMIN – niniejszy Regulamin STRONY INTERNETOWEJ.
7. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży uczestnictwa w SZKOLENIU zawierana jest na
odległość poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ.
8. REZERWACJA – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci udziału w
SZKOLENIU – z zamiarem dokonania wpłaty i udziału w SZKOLENIU.
9. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ,
polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na
podany przez zainteresowanego adres e-mail.
B. Postanowienia ogólne.
1. Zakres świadczonych usług – organizowanie warsztatów szkoleniowych, kursów specjalistycznych oraz dokształcających w szerokim zakresie.
2. ORGANIZATOR – w celu umożliwienia prezentacji swojej oferty i zawarcia umowy
świadczy poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ usługi:
o utworzenie i administrowanie konta KLIENTA na STRONIE;
o przetwarzanie formularza REZERWACJI udziału w SZKOLENIU oferowanym na
STRONIE;
o przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi
„newsletter”;
o świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne;
o umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i
administrowaniu Konta UCZESTNIKA (Klienta)) na STRONIE jest zawierana na
czas nieoznaczony;
o umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia
REZERWACJI poprzez wypełnienie formularza rezerwacji zawierana jest na czas
oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia – i ulega
rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia;
o usługa „newsletter” zawierana jest na czas nieokreślony.
3. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do
wypowiedzenia umowy:
o KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie
elektronicznej lub pisemnej na adres ORGANIZATORA. ORGANIZATOR w ciągu 7
dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych
osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
o ORGANIZATOR może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza
Regulamin – z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia
wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy Usługodawca
może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze
skutkiem natychmiastowym.
o ORGANIZATOR i UCZESTNIK mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
4. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy składać na adres
do korespondencji ORGANIZATORA – w formie wiadomości e-mail lub pisemnie.
Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni.
Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
5. Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie klienta konieczny jest
dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu
nawiązanie komunikacji ze STRONA INTERNETOWĄ. W przypadku komputera – system
winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji
11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych
parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora – nie mniejsza niż: 1024×768. Urządzenia
mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę
urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek
komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla
pełnego skorzystania z wszystkich funkcji STRONY INTERNETOWEJ konieczne jest
włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia
POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na STRONIE INTERNETOWEJ.
6. KLIENT – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem
faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą
naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
7. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia
dokument sprzedaży – fakturę.
8. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące
się na stronie WWW Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu
art. 71 Kodeksu Cywilnego.
9. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie
jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM – przysługujących
mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień
niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

C. REZERWACJA – zgłoszenie udziału w SZKOLENIU.
1. ORGANIZATOR przyjmuje zgłoszenia na udział w SZKOLENIACH od osób z Polski jak i z
innych krajów.
2. Przed dokonaniem REZERWACJI UCZESTNIK musi się zapoznać z niniejszym
REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego
REGULAMINU potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed zatwierdzeniem
REZERWACJI. Formularz REZERWACJI (zgłoszenia) nie zostanie zaakceptowany bez
takiego potwierdzenia.
3. Zgłoszenia drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia i potwierdzeniu dostępności miejsca w SZKOLENIU
ORGANIZATOR potwierdza przyjęcie zgłoszenia. Przyjmuje się, że potwierdzenie
REZERWACJI przez ORGANIZATORA oznacza zawarcie UMOWY.
5. Warunki i terminy wpłat, udziału w SZKOLENIU i wzajemnych zobowiązań KLIENTA i
ORGANIZATORA opisane są w WARUNKACH UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH, które
są załącznikiem do niniejszego REGULAMINU i stanowią integralną część UMOWY
zawieranej pomiędzy KLIENTEM i ORGANIZATOREM.
6. Jeżeli SZKOLENIE jest opisana w drukowanym katalogu (prospekcie, ulotce reklamowej) to
podany tam program, terminy wpłat, warunki wyżywienia i inne informacje związane z
imprezą są traktowane jako uzupełnienie WARUNKÓW UCZESTNICTWA przywołanych
powyżej.
7. ORGANIZATOR stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia
23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod
adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
8. Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty
należności po stronie KONSUMENTA – dla ważności umowy jest on zobowiązany
potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć
oświadczenia poprzez akceptację zamówienia formułą: „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM
ZAPŁATY”

D. Formy płatności:
1. Należności z tytułu udziału w SZKOLENIU można dokonywać kartą kredytową i eprzelewem
za pośrednictwem Przelewy24.pl regulamin usługi dostępny pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin-serwisu-przelewy24-dla-iai
2. Podane w ofercie ceny szkoleń są cenami w walucie polskiej i są cenami netto, do których
dolicza się wymagane prawem podatki w tym podatek VAT w wysokości 23%.
3. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.
E. Odstąpienie od umowy w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.
1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) UCZESTNIK
będący KONSUMENTEM zawierając umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy
bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
Warunkiem dotrzymania terminu jest złożenie w tym czasie oświadczenie o odstąpieniu od
umowy (ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną);
2. W przypadku odstąpienia od umowy, zarówno ORGANIZATOR jak i KONSUMENT są
zobowiązani do zwrotu świadczeń – w terminie do 14 dni -,które otrzymali od drugiej strony
na mocy zawartej umowy.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w
wypadku rozpoczęcia świadczenia usług – za zgodą KONSUMENTA – przed upływem
terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy;
F. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.
1. ORGANIZATOR odpowiada wobec KONSUMENTA z tytułu rękojmi jeżeli rzecz sprzedana
ma wadę fizyczną lub prawną – przez okres 2 lat od wydania rzeczy (świadczenia usługi).
2. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową,
KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
3. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie pocztą adres do korespondencji SPRZEDAWCY ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@hr-accelerate.pl
.
4. ORGANIZATOR rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji poinformuje drogą pisemną lub
elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w
tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

G. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
Regulamin Ochrony Danych Osobowych.
Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO1 informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  HR Accelerate Beata Molska Consulting & Training, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, NIP: 5241473257, REGON 012313511
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przesłania oferty handlowej i umożliwienia skorzystania ze świadczonych przez podmiot usług.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie firmy.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, tj. w przypadku odpowiedzi na przesłane zapytanie, do czasu wysłania odpowiedzi, w przypadku zapytania ofertowego, do czasu, w którym mogła nastąpić decyzja dotycząca przyjęcia oferty
 8. W siedzibie firmy uzyskać można wykaz podmiotów przetwarzających, którym w określonych przypadkach administrator danych powierza przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją celu, dla którego zostały zebrane.
 9. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KONSUMENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
 10. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie wybranych (zależnie od charakteru SZKOLENIA) danych z wymienionych poniżej : nazwisko i imię; adres; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego.

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

H. Postanowienia końcowe
1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie
Sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść
REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie
KLIENTA.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały
właściwe przepisy prawa, w szczególności:
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz.
926 ze zm.);
6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz.
1422);
7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz.
508 ze zm.);
8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr
90 poz. 631 ze zm.),
9. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
10. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej
wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej –
przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
11. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne
z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym
przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie
Regulamin pozostaje obowiązujący.
12. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży poprzez STRONĘ
INTERNETOWĄ są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na
podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081
ze zm.).
13. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na
podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych –
(Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można
ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
14. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do
rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do
rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze
polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

Załącznik nr 1 do REGULAMINU:
Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli
Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o
swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
(na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
4. Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa
numer telefonu, numer faksu i adres e-mail:
5. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe.
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od
Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku
nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o
wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu
takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym
przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres do korespondencji podany w
REGULAMINIE, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany,
jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
4. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo
tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w
wypadkach:
1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia umowy;
3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do spożycia;
5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym
przedsiębiorca nie ma kontroli;
8. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
11. umowy zawartej na aukcji publicznej;
12. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu
samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi;
13. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.
Załącznik nr 2 do REGULAMINU
WARUNKACH UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH
I. INDYWIDUALNY POSZKOLENIOWY E-MENTORING Z TRENEREM
Uczestnicy naszych szkoleń mają prawo do 30-dniowych mailowych, poszkoleniowych konsultacji
z trenerem, co zwiększa skuteczność nauki i ułatwia zastosowanie poznanych umiejętności w
praktyce.
II. WARUNKI ORGANIZACYJNO FINANSOWE
Szczegółową informację o cenie i terminach wybranego przez Ciebie szkolenia znajdziesz w
TERMINARZU.
Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym przez trenera praktyka, eksperta w swojej dziedzinie
 • catering – dwudaniowy obiad każdego dnia oraz przerwy kawowe (woda, kawa, herbata, ciasteczka)
 • materiały szkoleniowe wraz z proponowaną bibliografią jako lekturą uzupełniającą
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem w trakcie szkolenia w ramach czasu zajęć

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu uczestnika, jeśli przyjeżdża on na szkolenie z innego miasta
Jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek dodatkowej informacji lub pomocy, to skontaktuj się z nami
mailem lub skorzystaj z bezpośredniego kontaktu telefonicznego.
IV. PROSTE I SZYBKIE ZAPISY Z POMOCĄ INTERAKTYWNEJ KARTY ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez HR ACCELERATE Beata Molska Consulting & Training jest
przesłanie przez Klienta wypełnionego ZGŁOSZENIA dokonanie płatności zgodnie z dokumentem pro forma – przesłanym przez nas drogą mailową na podany przez Klienta adres.
2. Oryginał faktury VAT zostanie przesłany Klientowi drogą elektroniczną na podany
przez niego w ZGŁOSZENIU adres mailowy i nie będzie wysyłany w formie papierowej,
chyba że Klient wyrazi specjalnie życzenie otrzymania formy papierowej oryginału faktury.
3. Szkolenia odbywają się przy minimalnej liczbie 4 uczestników, zebranych na 5 dni przed
szkoleniem. Osoby zgłoszone informowane są z 5-dniowym wyprzedzeniem o realizacji szkolenia.
4. W przypadku odwołania szkolenia, pełna kwota wpłacona na poczet szkolenia zostanie
niezwłocznie zwrócona na konto Klienta, lub – jeżeli Klient wyrazi zgodę– zostanie mu
zaproponowany inny termin lub inny temat szkolenia.
5. Jeżeli zgłoszony przez Klienta Uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w szkoleniu
w opłaconym terminie to:
a) jeżeli Klient zgłosi ten fakt najpóźniej na pełne 7 dni roboczych przed szkoleniem (mailem na
adres biuro@hr-accelerate.pl, lub listownie na adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa liczy się data wpływu informacji w podanych formach do HR ACCELERATE Beata Molska Consulting & Training, wówczas:

 • niezwłocznie po otrzymaniu właściwie podpisanej przez Klienta faktury korygującej zwracamy mu pełną kwotę jego wpłaty na podane przez niego konto lub
 • z opłaconego przez niego miejsca może skorzystać inna wskazana przez niego osoba lub
 • może wskazać osobę Uczestnika i wybrać inne szkolenie i (termin i temat) w miarę wolnych miejsc na wybranym szkoleniu oraz po wyrównaniu przez strony ewentualnych różnic w cenie szkoleń

b) jeżeli Klient zgłosi ten fakt w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed szkoleniem,
wówczas z jego miejsca może skorzystać inna wskazana osoba, lub może wybrać inne szkolenie
(termin i temat) w miarę wolnych miejsc na szkoleniu oraz po wyrównaniu przez strony
ewentualnych różnic w cenie
c) nieusprawiedliwiona przed rozpoczęciem szkolenia nieobecność Uczestnika na szkoleniu
oznacza utratę prawa do przeniesienia się lub zapisania innej osoby w zastępstwie na wybrane
szkolenie. Uwzględniamy oczywiście uzasadnione i udokumentowane przypadki losowe!
6. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego przybycia na szkolenie.
7. Nieobecność uczestnika w trakcie szkolenia przez więcej niż 15% czasu zajęć skutkuje
niewydaniem mu dyplomu ukończenia szkolenia.
8. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkolenia, w którym uczestniczył w formie
pisemnej (mailem na adres biuro@hr-accelerate.pl, lub listownie na adres: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa – liczy się data wpływu informacji w podanych formach do HR ACCELERATE Beata Molska Consulting & Training najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia tego szkolenia.
9. Przesłanie wypełnionego ZGŁOSZENIA jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się
oraz akceptacją przez Klienta niniejszych zasad uczestnictwa w szkoleniu oraz wynikających
z nich konsekwencji.
V. DOGODNY CZAS I KOMFORTOWE MIEJSCE SZKOLENIA DO DYSPOZYCJI
UCZESTNIKÓW
Szkolenie odbywa się w Warszawie, najczęściej w naszej siedzibie w Oddziale Ursynów przy ul. Lanciego 14 lok. 153 (przy stacji metro Natolin), lub ul. Czapli 57 Strefa Pracy (przy stacji metro Stokłosy) w profesjonalnie przygotowanej sali szkoleniowej. W przypadku organizacji imprezy szkoleniowej dla większych grup szkoleniowych szkolenie może się odbyć w innym miejscu do tego przystosowanym (w pełni wyposażona sala szkoleniowa – flipchard, rzutnik, stoły ustawione w podkowę, komfortowe miejsca siedzące)
Informacje o miejscu szkolenia wraz ze wskazówkami dojazdu, każdy uczestnik otrzyma mailowo w zaproszeniu wysłanym nie później niż 5 dni przed szkoleniem.